ВИА инжењеринг д.о.о. је водеће предузеће за пројектовање линијских инфраструктурних објеката. Специјализовани смо за израду техничке документације намењене потребама изградње и одржавања свих врста путева и улица, са пратећом инфраструктуром. 

Унутар предузећа имамо одељења за:

  • пројектовање путева, 
  • пројектовање саобраћајне сигнализације, 
  • пројектовање хидротехничких објеката, 
  • пројектовање путних објеката,
  • геодезију и путну информатику.

Поседујемо лиценце за израду техничке докуметације за објекте за које грађевинску дозволу издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, односно надлежни орган аутономне покрајине и то:

  • Пројекте саобраћајница за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (П131Г2),
  • Пројекте саобраћаја и саобраћајне сигнализације за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (П131С1),
  • Пројекте грађевинских конструкција за путне објекте (мостове) за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (П132ФГ1).

У областима управљања пројектима и надзора над изградњом инфраструктурних објеката, ВИА инжењеринг д.о.о. поседује значајно искуство. 

Поред пројектовања, пружамо и услуге техничке контроле пројеката, стручног надзора и техничких прегледа.

Пружамо консултантске услуге за потребе исходовања грађевинских и употребних дозвола за све врсте инфраструктурних објеката.