ВИА инжењеринг д.о.о. је водеће предузеће за пројектовање линијских инфраструктурних објеката и извођење радова на грађевинским контрукцијама и путним објектима (мостовима) на државним путевима. Специјализовани смо за израду техничке документације намењене потребама изградње и одржавања свих врста путева и улица, са пратећом инфраструктуром и извођење радова . 

Унутар предузећа имамо одељења за:

 • пројектовање путева, 
 • пројектовање саобраћајне сигнализације, 
 • пројектовање хидротехничких објеката, 
 • пројектовање путних објеката,
 • геодезију и путну информатику,
 • извођење радова на грађевинским констукцијама и путним објектима (мостовима) на државним путевима.

Поседујемо лиценце за израду техничке докуметације за објекте за које грађевинску дозволу издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, односно надлежни орган аутономне покрајине као и лиценце за извођење грађевинских конструкција и то:

 • Пројекте саобраћајница за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (П131Г2),
 • Пројекте саобраћаја и саобраћајне сигнализације за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (П131С1),
 • Пројекте грађевинских конструкција за путне објекте (мостове) за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе (П132Г 1),
 • Хидротехнички пројекти за регулационе радове за заштиту од великих вода  градских подручја и руралних површина  већих од 300ha (П080Г3),
 • Пројекти грађевинских конструкција за објекте конструктивног распона преко 50м (П202Г 1)
 • Извођење грађевинских контрукција за путне објекте (мостове) за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључе на ове путеве и граничне прелазе (И132Г 1)
 • Извођење грађевинских конструкција за објекте конструктивног распона преко 50м (И202Г 1)

У областима управљања пројектима и надзора над изградњом инфраструктурних објеката, ВИА инжењеринг д.о.о. поседује значајно искуство. 

Поред пројектовања, пружамо и услуге техничке контроле пројеката, стручног надзора и техничких прегледа.

Пружамо консултантске услуге за потребе исходовања грађевинских и употребних дозвола за све врсте инфраструктурних објеката.